กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบใบลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การไปราชการ
การลาศึกษาต่อ
การเลื่อนวิทยฐานะ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ
การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
การป้องกันการกระทำผิดทางวินัย