กิจกรรมวันมาฆบูชา 2564

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการไพโรจน์ ทองเพ็ง และรองผู้อำนวยการไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ได้นำพาคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกันจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นคนดีของสังคม