ประกาศกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิดรวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เบอร์ 1 พรรคเพื่อรบ พบเพื่อพัฒนา นางสาวญาณิศา คำสง

เบอร์ 2 พรรคเมืองราดพัฒนา นายศุภกิตติ์ เลียงกาทิพย์

เบอร์ 3 พรรคนักพัฒนา นายรพีภัทร ทองเอก