ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ขอให้ผู้ที่ชนะการประมูลมาทำสัญญาพร้อมกันในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.00 -12.00 น. พร้อมเอกสารหลักฐานการทำสัญญา พร้อมชำระเงินค่าประมูลตามราคาที่ประมูลได้