ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมได้ทำการสอบเพื่อจัดห้องเรียนทางระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โดยแยกเป็นห้องเพื่อใช้ในการ

รายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว มีดังนี้
1. สำเนาใบ ปพ.1
2. สำเนาบัตรประชาชน ของตนเองพ่อ แม่
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเอง พ่อ แม่
4. รูปถ่ายขนาดนิ้วครึ่ง 2 ใบ

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว ม.1
1. ค่าประกันของเสียหาย 200 บาท
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ (1 ปีการศึกษา) 230 บาท
3. ค่าชุดพละเสื้อ + กางเกง + กระเป๋านักเรียน 600 บาท
4. ค่าชุดวอร์ม 750 บาท
5. ค่าจ้างครูต่างชาติ : ภาคเรียน 500 บาท
6. ค่าจ้างบุคลากร : ภาคเรียน 300 บาท

รวม 2,580 บาท

ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว ม.4
1. ค่าประกันของเสียหาย 200 บาท
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ (1 ปีการศึกษา) 230 บาท
3. ค่าชุดพละเสื้อ + กางเกง + กระเป๋านักเรียน 600 บาท
4. ค่าชุดวอร์ม 750 บาท
5. ค่าจ้างครูต่างชาติ : ภาคเรียน 500 บาท
6. ค่าจ้างบุคลากร : ภาคเรียน 300 บาท
รวม 2,580 บาท

ม. 1 ห้อง 1

ม.1 ห้อง 2

ม.4 ห้อง 1

ม.4 ห้อง 2

ม.4 ห้อง 3

หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางโรงเรียน