ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมได้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่ได้ทำการสมัครเข้ามาแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อทำการจัดห้องเรียน โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 หากภายหลังโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม พบว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่อไป

สำหรับการสอบเพื่อทำการจัดห้องเรียน โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมจะดำเนินการสอบในรูปแบบออนไลน์ใน

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2564

หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการณ์ใด ๆ ทางโรงเรียนจะประกาศอีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์โรงเรียนและทางเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจัดห้องเรียน

ระดับชั้น ม.1 https://qrco.de/mrwsM1

ระดับชั้น ม.4 สายวิทย์ – คณิต https://qrco.de/mrwsM41

ระดับชั้น ม.4 สายศิลป์ – ทั่วไป https://qrco.de/mrwsM42

*** โปรดจดจำหมายเลขที่นั่งสอบเพื่อใช้ในสอบออนไลน์ต่อไป***