ประกาศโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เรื่องการเปิดสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เรื่องการเปิดสถานศึกษา ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๐๒/๒๕๖๔ เรื่องการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมจึงประกาศเปิดสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามปกติ

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ