นักเรียนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

นักเรียนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามผลงานออกมาเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดคือ

1. นายยุทธพิชาญ กันทะลาด ม.6/1

2. นางสาวอิสริยาภรณ์ คำมะนิตย์ ม.6/1