แผนการจัดการเรียนรู้และโครงการสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2564

นางกนกวรรณ แปงใจ

ปก-โครงการสอนวิชา-IS-ม.2

โครงการสอน-วิชาIS-ม.2

ปก-โครงการสอนการออกแบบและเทคโนโลยี

โครงการสอน-วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี-ม.5

โครงการสอน-วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี-ม.5

นางกมลวรรณ บุญสวน

แผนว๓๑๒๐๑ครูกมลวรรณ๑๖๔

โครงการสอนโลกฯ-ม.๔-ครูกมลวรรณ

โครงการสอนการออกแบบฯ-ม.๔-ครูกมลวรรณ

นางจรรยมล บุญสิงห์

แผนการจัดการเรียนรู้-วิชา-เทคโนโลยีวิทยา

โครงการสอน-วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ

นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล

ว32241

i30202

ว32281

ว32261

นายรังสรรค์ นาคประภัคสร

แผนการจัดการเรียนรู้-ว33105-ม.6

โครงการสอน-ว33261-ม.6

โครงการสอน-ว33201-ม.6

โครงการสอน-ว31181-ม.4

นางสาววีรนุช หล้าน้อย

แผนการสอนวิชา-วิทยาการคำนวณ-ม.3-เทอม-1.2564

โครงการสอน-วิทยาการคำนวณ-ม.2-เทอม-1.2564

โครงการสอน-คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องา

โครงการสอน-การออกแบบผลิตภัณฑ์-ม.4-เทอม-1.2564

นางรัชนู บัวพันธ์

แผนการจัดการเรียนรู้-นางรัชนู-บัวพันธ์

โครงการสอน-ว๓๓๒๔๑-ม.๖-ภาค-๑

โครงการสอน-ว๓๑๑๐๑-ม.๔-ภาค-๑

แผนและบันทึกหลังสอน-รัชนู-บัวพันธ์-ภาค-164

นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี-3-ว32221-นางส

โครงการสอนรายวิชาเคมี-5-ว33221-นางสาวสิริมาส-น

โครงการสอนรายวิชาเคมี-1-ว31221-นางสาวสิริมาส-น

โครงการสอนพื้นฐาน-วิทยาศาสตร์กายภาพ-ว32103-ม.5-

นางสาววรรณนิภา

แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น-ม.1-ภาคเรียนที่-1

แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น-ม.2-ภาคเรียนที่-1

แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น-ม.2-ภาคเรียนที่-1

นายศุภฤกษ์ ทองแถว

แผนการจัดการเรียนรู้-บาสเกตบอล-ม.3

พ23103

พ30203

พ30215

พ31101

พ31103

นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอม

พลศึกษา-พ30205

พลศึกษา-พ22103

วินัยจราจร-20215

สุขศึกษา-พ22101

สุขศึกษา-พ23101

สุขศึกษา-พ32102

สุขศึกษา-พ33102

นางประพิน อินไข

แผนการจัดการเรียนรู้-วิชาภาษาไทย-ท๒๒๑๐๒

โครงการสอนวิชาประวัติวรรณคดี-ม.๕

โครงการสอนวิชาวรรณคดีมรดก-ม.๖

โครงการสอนวิชาหลักภาษาไทย-ม.๖

นางวิภาวดี กันทะกะ

ท21101

ท23101

นางกฤตติกา วันชัย

แผส่่งวิชาการ

การนิเทศโครงการสอน

นางสาวรัชยา โกสาวัง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่-ม.1ผักสวนครัว

การงาน-ม-2

วิชาการปลูฏผักสวนครัว

นางรุจิรา ทาสุวรรณ

แผนไม้ดอกไม้ประดับ64

โครงการสอนการงาน๑

โครงการสอนการงานม๓

นางสาววงรัตน์ กันผง

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ

โครงการสอนรายวิชาบัญชีเบื้องต้น

โครงการสอนการจัดดอกไม้เบื้องต้น

นายบุญญาต ศรีบุรินทร์

แผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่ม.4

โครงการสอนสังคมม.3

โครงการสอนประวัติม.4

โครงการสอนประวัติม.3

นางศิริลักษณ์ กุลศิลารักษ์์

โครงการสอน-ส-22101-สังคมศึกษา-ม.2

โครงการสอน-ส-32161-ประวัติศาสตร์-ม.5

บันทึกหลังแผน-ปี-64-_-ศิริลักษณ์-_

นางระพีพร จันทร์ทักษ์

นายกิตติพง คำยิ่ง

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิต-ม.1-ภาคเรียนท

โครงการสอนคณิต-ม2-ภาคเรียนที่1

นายปิยะชัย อาสาสอน

แผนจดการเรียนรู้52564

โครงการสอน-ค31202

โครงการสอน-ค32201

โครงการสอน-ค32202

นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุล

ค33202

ค31201

ค33101

ค33201

นางสาวฉัฐมา สารีคำ

โครงการสอน-English-for-communication-ม-4

โครงการสอน.-ม-2

โครงการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม-ม.-3

นางมณิฐชญาณ์ จันทร์ศรีเปรม

แผนรายวิชาภาษาจีน

โครงการสอนม.๒

โครงการสอนม.๓

โครงการสอนม.๔

โครงการสอนม.๕

โครงการสอนม.๖

นางรัตติมา บุญสวน

แผนการจัดการเรียนรู้-ม.4.-ภาคเรียนที่-1-ปี-2564-อ

อ30209

อ32201

อ33101

อ33201

อ331101

แผนการจัดการเรียนรู้-2564-ครูรัตติมา-บุญสวน

นางวีรยา เสมาทอง

อ21101

อ21101-1

อ23101

นายธานินทร์ จันทสิงห์

แผนครูโจ้เทอม-1-2564

โครงการสอนจิตรกรรม1

โครงการสอนศิลปะนิยม1

โครงการสอนสีอะครีลิค1

นางประกายรัตน์ ทับทัน

แผนทัศนศิลป์-ม.2

นายยรรยง รุ่งระวี

แผนการจัดการเรียนรู้-ครูยรรยง