ประกาศโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เรื่องการปิดสถานศึกษา ฉบับที่ 3

ประกาศโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) แก้ไข

ประกาศโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม-ฉบับที่-3-แก้ไข