5G Quality School Model

รูปแบบการบริหารจัดการ 5G Quality School


ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามรูปแบบการบริหารงานแบบ ๕G โดยในแต่ละองค์ประกอบมีการทำงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐ โดย
๑. G1 : Good Organization (องค์กรที่ดี) P มีการบริหารจัดการทั้งระบบที่ดีโดยบริหารงานแบ่งเป็น
๕ กลุ่มบริหารงาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบาย การดำเนินงานภายในโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
มีกระบวนการวางแผนจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในแต่ละกิจกรรม และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เกิดปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะมีการสรุปผลของแต่ละกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของรายงาน ๕ บทเสนอต่อผู้บริหารทราบ
๒. G2 : Good Moral (มีคุณธรรม จริยธรรม) D ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก ความอบอุ่นภายในโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมเป็นดั่งเช่นครอบครัว นักเรียนให้ความเคารพนับถือคณะครูโดยเรียกครูว่าพ่อ แม่
๓. G3 : Good Environment (สิ่งแวดล้อมที่ดี) D โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการส่งเสริมการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมจัดสื่อการสอนเทคโนโลยีให้กับทุกห้องเรียนโดยได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน มีการเน้นกิจกรรม ๕ส. ภายในโรงเรียนอย่างเข้มแข็งโดยทีมงานสภานักเรียนเป็นแกนนำ มีการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนโดยเน้นให้นักเรียนนำกลับมาใช้ใหม่และแยกขยะให้ถูกต้อง มีการให้บริการธนาคารขยะภายในโรงเรียน
๔. G4 : Good Relationship (ความสัมพันธ์ที่ดี) C โรงเรียนและชุมชนสามารถร่วมกันจัดการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยความสัมพันธ์อันดี สามารถร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา(ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โดยได้รับความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
๕. G5 : Good Achievment (ความสำเร็จที่ดี) A มีความสำเร็จของงานในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษา บุคลากร นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข