รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI โดย นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI โดย นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร

Read more