ทำเนียบบุคลากร

ชื่อ : นายไพโรจน์ ทองเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
หน้าที่หลัก : บริหารงาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 056917476
ชื่อ : นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
หน้าที่หลัก : บริหารงาน
อีเมล์ : krupairost@sec40.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056917476
ชื่อ : นางรัชนู บัวพันธ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0890329293
ชื่อ : นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานหลักสูตร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานทะเบียนและวัดผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0857268091
ชื่อ : นางสาวรพีพร จันทร์ทักษ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายกิตติพงษ์ คำยิ่ง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0810400729
ชื่อ : นางสาวฉัฐมา สารีคำ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0992703148
ชื่อ : นางวิภาวดี กันทะกะ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0899077990
ชื่อ : นางเสาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายบุญญาต ศรีบุรินทร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานนักเรียนมาสาย,หนีเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาววงรัตน์ กันผง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0871948515
ชื่อ : นายศุภฤกษ์ ทองแถว
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานระเบียบวินัยนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายปิยะชัย อาสาสอน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานจัดซื้อจัดจ้าง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0958759845

ชื่อ : 
นางสุกัญญา ชูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานแผนงาน/โครงการ
อีเมล์ : joopjoop15.mm@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0918383254
ชื่อ : นางประพิน อินไข
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : 
นางศิริลักษณ์ กุลศิลารักษ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานไปราชการของบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายธานินทร์ จันทสิงห์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายรังสรรค์ นาคประภัสสร
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานโสตทัศนศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางรุจิรา ทาสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวอนุศร พุทธา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระภาษาไทย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางกฤตติกา วันชัย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานโภชนาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0953080845

ชื่อ : 
นายจันทร์พยัพ สีลาพุทธา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางประกายรัตน์ ทับทัน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานอนามัยโรงเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0806898343
ชื่อ : นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : งานกิจกรรมนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวมลิวรรณ์ คำพรวน
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
หน้าที่หลัก : งานเลขานุการผู้บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0878438586
ชื่อ : นางกมลวรรณ บุญสวน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : 
นางรัตติมา บุญสวน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางกนกวรรณ แปงใจ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางพรนิดา พรรณา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : งานบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาววีรนุช หล้าน้อย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : 
นางวีรยา เสมาทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : 
นางสาวจรรยมณฑ์ บุญสิงห์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวณัฐมล ลีลา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรู้
หน้าที่หลัก : สอนนักเรียนพิการเรียนรู้
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายยรรยง รุ่งระวี
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : งานยานพาหนะนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : 
นางสาวมาย แซ่เท้า
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : งานบ้านพักนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :