ทำเนียบบุคลากร

ข้าราชการครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ชื่อ : นางลำดวน นักดนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
หน้าที่หลัก : บริหารงาน
อีเมล์ : director2022@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
หน้าที่หลัก : บริหารงาน
อีเมล์ : pairost@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางรัชนู บัวพันธ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ : ratchanou@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานหลักสูตร
อีเมล์ : vichian@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานทะเบียนและวัดผล
อีเมล์ : chalothon@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางสาวรพีพร จันทร์ทักษ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
อีเมล์ : rapeeporn@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นายกิตติพงษ์ คำยิ่ง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : krittipong@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางวิภาวดี กันทะกะ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระภาษาไทย
อีเมล์ : viphawadee@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางศิริลักษณ์ กุลศิลารักษ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานไปราชการของบุคลากร
อีเมล์ : siriluk@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางสาววงรัตน์ กันผง
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
อีเมล์ : wongrat@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นายศุภฤกษ์ ทองแถว
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานระเบียบวินัยนักเรียน
อีเมล์ : suppalerk@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นายปิยะชัย อาสาสอน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานจัดซื้อจัดจ้าง
อีเมล์ : piya@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476

ชื่อ : 
นางประกายรัตน์ ทับทัน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานอนามัยโรงเรียน
อีเมล์ : prakairat@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางประพิน อินไข
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
อีเมล์ : prapin@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางรุจิรา ทาสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานธุรการ
อีเมล์ : rujira@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นายธานินทร์ จันทสิงห์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานอาคารสถานที่
อีเมล์ : thanin@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางสาวอนุศร พุทธา
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระภาษาไทย
อีเมล์ : anusorn@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางกฤตติกา วันชัย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : งานโภชนาการ
อีเมล์ : krittika@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : งานกิจกรรมนักเรียน
อีเมล์ : sirimas@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นายยรรยง รุ่งระวี
ตำแหน่ง : 
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : 
งานยานพาหนะนักเรียน
อีเมล์ :
yanyong@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
056-917476
ชื่อ : นางกมลวรรณ บุญสวน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : kamonwan@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476

ชื่อ : 
นางรัตติมา บุญสวน
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : rattima@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางกนกวรรณ แปงใจ
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : kanokwan@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางสาววีรนุช หล้าน้อย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อีเมล์ : krupim2020@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางสาวมาย แซ่เท้า
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : งานบ้านพักนักเรียน
อีเมล์ : mind@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
056-917476
ชื่อ : นางสาวรัชยา โกสาวัง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : งานบุคคล
อีเมล์ : rhat@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นายณัฐกิตติ์ กลิ่นหอม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา
อีเมล์ : nattakrit@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476

เจ้าหน้าที่/บุคลากรของโรงเรียน

ชื่อนางสาวมลิวรรณ์ คำพรวน
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
หน้าที่หลัก : งานเลขานุการผู้บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : maliwan@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางสาวจรรยมณฑ์ บุญสิงห์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
อีเมล์ : stamp@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางสาวณัฐมล ลีลา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรู้
หน้าที่หลัก : สอนนักเรียนพิการเรียนรู้
อีเมล์ : nattamon@mrw.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางวีรยา เสมาทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : veera@mrw.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476
ชื่อ : นางสาวอัจฉรา แจ่มใส
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : atchara@mrws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 056-917476