แผนผังโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

แผนผังอาคารโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

นับแต่ก่อโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนของชุมชนมาโดยตลอด โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม มีพื้นที่จำนวน 42 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมมี

 1. อาคารเรียน จำนวน 3 หลัง ได้แก่
  – อาคารเรียน 208 จำนวน 1 หลัง
  – อาคารเรียน 208 ล/30 จำนวน 1 หลัง
  – อาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง
 2. อาคารประกอบ 3 หลัง ได้แก่
  – อาคารโรงฝึกงาน 102/2527 จำนวน 1 หลัง
  – อาคารหอประชุม 100/27 จำนวน 1 หลัง
  – อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 หลัง
 3. ห้อเรียนทั้งหมด 15 ห้องเรียน
  ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ห้อง
  ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 ห้อง
 4. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ห้อง
  – ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง
  – ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง
  – ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง
  – ห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอรเน็ต จำนวน 2 ห้อง
  – ห้องศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
  – ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 1 ห้อง
  – ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จำนวน 1 ห้อง
  – ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 ห้อง
  – ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา จำนวน 1 ห้อง
  – ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
 5. ห้องสมุด จำนวน 1 ห้อง มีขนาด 96 ตารางเมตร (คิดเป็นประมาณ 2 ห้องเรียน) มีหนังสือทั้งหมด 7,000 เล่ม ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสือคู่มือ หนังสืออ้างอิง หนังสือนวนิยาย หนังสือพิมพ์และวารสาร นิตยสารต่าง ๆ