แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 2022

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
OIT1โครงสร้าง– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
OIT2ข้อมูลผู้บริหาร– แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา
– แสดง ข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
– ผู้อำนวยการโรงเรียน
– รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
OIT3อำนาจหน้าที่– แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนดอำนาจหน้าที่
OIT4แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน– แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด
– เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนยุทธศาสตร์หรือพัฒนาหน่วยงาน
OIT5ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
OIT6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
– พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
OIT7ข่าวประชาสัมพันธ์– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
เพจ Facebook โรงเรียน
หน้าเว็บไซต์
OIT8Q&A (คำถาม/คำตอบ)– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถติดต่อสื่อสารให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Webboard, กล่องข้อความ, ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbotกล่องแชทหน้าเว็บ
เฟสบุ๊ค
Line Official
OIT9Social Network– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้นหน้าเว็บ
เฟสบุ๊ค
Line Official
OIT10แผนดำเนินงานประจำปีแสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดําเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
OIT11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปีในข้อ O10
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลคครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการที่ขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม ปี 2563
โครงการที่ขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
โครงการที่ขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม ปี 2565
OIT12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี– แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
โครงการกิจกรรมปี 2562
โครงงานกิจกรรมปี 2563
โครงงานกิจกรรมปี 2564
OIT13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
OIT14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ– แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
– หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
คู่มือกลุ่มบริหารงานวิชาการ
– ในหน้าของแต่ละกลุ่มบริหารงาน
OIT15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2563
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565
OIT16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ– แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกาของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานความพึงพอใจ 2564
OIT17E-Service– แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูล หรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ระบบแจ้งคำสั่งโรงเรียน
ระบบบริหารโรงเรียน
ติดต่อสอบถาม
OIT18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี– แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
OIT19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี ในข้อ O18
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
OIT20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี– แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
OIT21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565
OIT22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
– จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
OIT24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
OIT25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล– เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล– แสดงการดําเนินการตามที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O25
– เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการปฏิบัติงาน
OIT27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– การพัฒนาบุคลากร
– การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
OIT28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2564
OIT29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ
ช่องทางการร้องเรียน
OIT30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางการร้องเรียน
https://mrws.ac.th/2021/
OIT31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อย
ประกอบด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่อง
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
OIT32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ติดต่อสอบถาม
OIT33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
OIT34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)
– จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
– แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)  (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )
– จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
– จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้  การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
OIT35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
– เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
Facebook ประชาสัมพันธ์
OIT36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 – มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 – เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
OIT37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
 – เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
 – เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
OIT38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
– เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Facebook ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
OIT39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต–  แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
– เป็นแผนฯ/โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 2565
OIT40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน–  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต  ตามข้อ O39
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
OIT41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
– เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
OIT42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– ประกาศโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
– แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
– มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบ  หรือผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
OIT43– การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
– แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565