ประวัติของโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่  ๙  มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๒๔  ชื่อ  โรงเรียนนาซำวิทยาคม  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ( ม.๑)   ปีพ.ศ. ๒๕๒๕สภาตำบลบริจาคที่ดินจำนวน  ๔๒  ไร่ ๑  งาน ๒๖  ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๕  หมู่ ๔  บ้านกกกะทอน  ตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  โดยมีงบประมาณ ปี  ๒๕๒๕  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๒๐๘   ๑หลัง  บ้านพักครู  ๑  หลัง  บ้านพักภารโรง  ๑  หลังและหอถังน้ำอีก ๑  แห่ง และเปิดทำการสอนนักเรียนระดับ  ชั้น ม.๑ – ม.๖  โดยในปีการศึกษา ๒๕๒๖  โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนชื่อและได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  ตั้งแต่วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  และเปิดดำเนินการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน

 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓๗  หมู่ ๔  ถนน หล่มสัก – เลย  ตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  รหัสไปรษณีย์  ๖๗๑๒๐ โทรศัพท์  ๐- ๕๖๙๑ – ๗๔๗๖  โทรสาร ๐- ๕๖๙๑ – ๗๔๗๖  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๔๐  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  มีเนื้อที่  ๔๒  ไร่  ๑  งาน ๒๖  ตารางวา  อยู่ในเขตองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนาซำ ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 73 กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอหล่มเก่า 25 กิโลเมตร

          สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลนาซำ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนทอดเป็นทิวยาว โดยเฉพาะทางทิศตะวันตกของตำบล จะมีลักษณะคล้ายแอ่งกะทะอยู่ตรงกลางเป็นที่ของตำบล ส่วนพื้นที่รอบนอกเป็นป่าและภูเขา ลักษณะพื้นที่จะลาดเอียงจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ และมีลำน้ำพุงไหลผ่าน ทางตอนกลางของตำบล มีประชากรประมาณ 6,429 คน ด้านหน้าของโรงเรียนเป็นถนนสาย หล่มสัก – เลย อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม เนื่องจากสภาพภูมิประเทษและเป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมตั้งอยู่บริเวณเลยรอยต่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทำให้มีนักเรียนจำนวนมาก ที่เดินทางมาจากจังหวัดเลยเพื่อมาเรียนที่โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่

ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า
1. โรงเรียนบ้านนาซำ
2. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
3. โรงเรียนบ้านแก่งโตน
4. โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง
5. โรงเรียนบ้านอีเลิศ
ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า
1. โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน
ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
1. โรงเรียนบ้านท่าผู
2. โรงเรียนบ้านน้ำขอบ
3. โรงเรียนบ้านภูผักไซ่
ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า
1. โรงเรียนบ้านตาดกลอย
2. โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
3. โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
4. โรงเรียนบ้านวังขอน
5. โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา
6. โรงเรียนบ้านกกกล้วยวน
ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า
1. โรงเรียนบ้านศิลา
2. โรงเรียนบ้านสงเปลือย
3. โรงเรียนบ้านห่วยข่อย
4. โรงเรียนบ้านโป่งสามขา
5. โรงเรียนบ้านวังก้นหวด
6. โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด
7. โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
8. โรงเรียนบ้านหินโง่น