งานกิจการนักเรียน

แผนผังการดำเนินงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน (ยุคโควิด 19)

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน > นางสาวอนุศร พุทธา เบอร์โทร 080-3496148
  - แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  - แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
งานกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี > นายศุภฤกษ์ ทองแถว เบอร์โทร 094-3574289
งานกิจการนักศึกษาวิชาทหาร > นายธานินทร์ จันทสิงห์ เบอร์โทร 081-2833254
  - เอกสารในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
  - เอกสารใบรับรองเเพทย์
  - ใบสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
งานกิจกรรมชุมนุม > นางสาวอนุศร พุทธา เบอร์โทร 080-3496148
  - แบบรายงานชุมนุม
งานคุณธรรม,จริยธรรม,สอบนักธรรมศึกษา โรงเรียนวิถีพุทธ > นายบุญญาต ศรีบุรินทร์ เบอร์โทร 087-8434543
งานจัดระเบียบยานพาหนะนักเรียน > นายยรรยง รุ่งระวี เบอร์โทร 086-9888410
งานจัดระเบียบยานพาหนะนักเรียน > นายยรรยง รุ่งระวี เบอร์โทร 086-9888410
งานสารเสพติด > นายศุภฤกษ์ ทองแถว เบอร์โทร 094-3574289
งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน > นายศุภฤกษ์ ทองแถว เบอร์โทร 094-3574289
งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน > นายศุภฤกษ์ ทองแถว เบอร์โทร 094-3574289
งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน > นายศุภฤกษ์ ทองแถว เบอร์โทร 094-3574289
งานสถานศึกษาสีขาว > นางสาวอนุศร พุทธา เบอร์โทร 080-3496148
งานกิจกรรมหอพักนักเรียน > นางสาวมาย เเซ่เท้า เบอร์โทร 062-5893506
   - รายชื่อนักเรียนบ้านพัก
   - สถิติของนักเรียนบ้านพัก
   - กฎระเบียบบ้านพักนักเรียนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
   - พันธสัญญานักเรียนบ้านพักนักเรียนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
งานประชาธิปไตย > นายบุญญาต ศรีบุรินทร์ เบอร์โทร 087-8434543
งานสงเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE > นางสาวอนุศร พุทธา เบอร์โทร 080-3496148
งานกิจกรรม ๕ ส > นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว เบอร์โทร 083-6281146
งานกิจกรรมนักเรียน > นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว เบอร์โทร 083-6281146
  - แผนผังการดำเนินงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน(ยุโควิด 19)
  - รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2564
  - รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเลือกตั้งออนไลน์ปีการศึกษา 2564
คู่มือนักเรียน
  - คู่มือนักเรียน
  - กจ.02 รายงานความประพฤตินักเรียน
  - กจ.03 ใบลาป่วยหรือลากิจ
  - กจ.05 ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ
  - กจ.07 หนังสือบันทึกข้อตกลง(กรณีขอย้ายเข้าเรียน)
  - กจ.08 ขออนุญาตให้นักเรียนในความปกครองกลับบ้าน
  - กจ.09 แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน กรณีขาดเรียน
  - กจ.10 หนังสือบันทึกข้อตกลง
  - กจ.11 ใบตักเตือน
  - กจ.13 ขออนุญาติออกนอกบริเวณโรงเรียน
  - กจ.12 แบบบันทึกการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  - กจ.14 แบบบันทึกการทำความสะอาดพื้นที่ 5 ส 
  - กจ.15 แบบบันทึกการทำความสะอาดห้องเรียน
  - กจ 16 แบบบันทึกขออนุญาตนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
  - กจ.17 แบบบันสมุดกิจกรรมโฮมรูม
  - กจ.19 บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา
  - กจ.21 แบบรายงานการช่วยเหลือนักเรียน
  - กจ.22 รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
  - กจ.23 แบบคำร้องขอลาออก
รวมภาพกิจกรรมของนักเรียน
  - ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีปีการศึกษา 2563
  - ภาพกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2563
  - ภาพกิจกรรมติวธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563
  - ภาพการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
  - ภาพการรับเกียรติบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563
  - ภาพกิจกรรมอบรม Covid 19 ปีการศึกษา 2563