วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรที่ทันสมัย ในศตวรรษที่ 21 มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีใหม่ ภายในปี 2565

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความเป็นไทย มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนววิถีใหม่
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21
  4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรให้เป็นบุคลากรยุคใหม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
  2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน และปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
  3. นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ