ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมมีข้อมูลจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) ดังนี้

ระดับชั้นเพศชายเพศหญิงรวม
ม.1
ม.2
ม.3
32
42
46
35
46
52
67
88
98
รวม120133253
ม.4
ม.5
ม.6
41
28
53
55
33
52
96
61
105
รวม122140262
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
242273515

ปัจจุบันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมมีข้อมูลจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564) ดังนี้

ระดับชั้นเพศชายเพศหญิงรวมห้อง
ม.1
ม.2
ม.3
40
36
36
28
43
36
68
79
72
2
2
2
รวม1121072196
ม.4
ม.5
ม.6
44
38
36
49
48
42
93
86
78
3
3
3
รวม1181392579
รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด
23024647615