กลุ่มบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการและโครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป

การขอใช้รถโรงเรียน
งานอาคาร สถานที่
ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล
งานโภชนาการ
งานประชาสัมพันธ์