กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ  —> นางสาววีรนุช    หล้าน้อย เบอร์โทร 085 874 6933
 • งานการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา —> นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา เบอร์โทร 081 379 2899
 • งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร —> นางประพิน   อินไข เบอร์โทร  082 884 0461
 • งานธุรการ —> นางรุจิรา   ทาสุวรรณ เบอร์โทร  098 236 1736
 • งานรับนักเรียน —> นางชโลธร   กีรติศักดิ์กุล เบอร์โทร  085 726 8091
 • งานกิจการนักเรียน —> นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา เบอร์โทร  081 379 2899
 • งานระดมทุนเพื่อการศึกษา —> นางรุจิรา  ทาสุวรรณ เบอร์โทร  098 236 1736
 • งานทัศนศึกษา —> นางกมลวรรณ  บุญสวน เบอร์โทร  091 026 4237
 • งานจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน —> นายศุภฤกษ์  ทองแถว เบอร์โทร  094 357 4289
 • งานสวัสดิการโรงเรียน —> นางรัตติมา  บุญสวน เบอร์โทร  095 639 8065
 • งานประกันอุบัติเหตุ —> นางกฤติกา  วันชัย เบอร์โทร  095 308 0845
 • งานโรงเรียนธนาคาร —> นางรุจิรา  ทาสุวรรณ เบอร์โทร  098 236 1736
 • งานลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว —> นายธานินทร์  จันทสิงห์ เบอร์โทร  081 283 3254