กลุ่มบริหารงานวิชาการ

งานทะเบียน(ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ)
งานวัดผลประเมินผล(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ)
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทวิศึกษา

งานห้องสมุด

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
คู่มือการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ปฏิทินการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ปฏิทินการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

งานแนะแนว