ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓) เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และอบรมระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ www.codingopec.com
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
– หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน https://drive.google.com/file/d/1dOI5hu3Y9cmAVoXNuMicnQsy3qybhtME/view
– หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด/สช.จังหวัด/ปส.กช.จังหวัด
https://drive.google.com/file/d/1NLyzya8jAMX2rTfskQf_KYodTXWN2PP9/view
– โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
https://drive.google.com/file/d/1NLMogBQz3faFb0yNq-X5QuJyjFXTEGoe/view
– คำชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)
https://drive.google.com/file/d/1Y6LRP4Df1VnX3FNnb9OPxwY21uTtyJJB/view
– แบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมอบรม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)
https://drive.google.com/file/d/14TUeljSjp9lIZnfTyQ0_wAwd7r5sA1B7/view
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://www.codingopec.com/