ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองออนไลน์

ด้วยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กำหนดจัดประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 23 – 28 สิงหาคม 2564 ดังนี้

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน