รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการพูดประกอบสื่อ เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ในหัวข้อ การแข่งขันการพูดประกอบสื่อ เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ายชื่อนักเรียน
1. นายณัฐวุฒิ กุลมล ม.6/1
2. นายสิทธินนท์ ทองม่อม ม.6/1
3. นางสาวบุษบา แซ่วื่อ ม.6/1

รูผู้ดูแล
1. นางสาวสิริมาส น้อยแก้ว
2. นางสาววีรนุช หล้าน้อย