แบบทดสอบเพื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบด้วยตนเอง และไม่สืบค้นจากเว็บไซต์อื่น ๆ

แบบทดสอบเพื่อจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

 • ขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบด้วยตนเองเท่านั้น
 • ไม่ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นขณะทำแบบทดสอบ
 • หากทำแบบทดสอบมาหลายครั้งจะใช้คะแนนสอบที่ส่งมาครั้งแรกเป็นคะแนนสำหรับจัดห้องเรียน
 • โรงเรียนจะคิดคะแนนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
 • หากนักเรียนไม่ได้เข้าสอบเพื่อจัดห้องเรียน ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์จัดห้องเรียนให้ตามความเหมาะสม
 • นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบได้ที่
  ม.4 วิทย์-คณิต https://bit.ly/mrwm41
  ม.4 ศิลป์-ทั่วไป https://bit.ly/mrwm42
  แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
  https://bit.ly/mrwscm4
  แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
  https://bit.ly/mrwmam4
  แบบทดสอบวิชาภาษาไทย
  https://bit.ly/mrwthm4
  แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา
  https://bit.ly/mrwsom4
  แบบทดสอบวิชาภาษาต่างประเทศ
  https://bit.ly/mrwenm4