กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

คู่มือการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
การขอใช้เงินตามแผน
การยืมเงิน
บันทึกข้อความสัญญายืมเงิน
การเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
พัสดุ/ครุภัณฑ์
ปฏิทินกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 2563
ใบขอยืมใช้พัสดุ