กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

แนวทางการดำเนินงาน


ขั้นตอนการขอใช้งบประมาณ การใช้เงินตามโครงการ


ขั้นตอนการเบิกจ่ายเบิกสวัสดิการ


  • งานจัดซื้อ – จัดจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุ –> นายปิยะชัย อาสาสอน เบอร์โทร 09-5875-9845
    • งานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2565
    • งานจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2566