การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทวิศึกษาและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส

ในภาคเช้าโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการไพโรจน์ ทองเพ็ง และรองผู้อำนวยการไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร ได้ร่วมกับงานทวิศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ กับโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทวิศึกษา (สาขาช่างยนต์) เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และในภาคบ่าย รองผู้อำนวยการไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร และงานวัดผล โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3 และ ม. 6 ที่มีผลการเรียนเป็น 0 ร และ มส. เพื่อแจ้งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและหาแนวทางร่วมกันช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ผลการเรียนให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลการเรียนที่ผ่านและสามารถจบการศึกษาในปีการศึกษานี้ได้